Należy każdorazowo konsultować z laboratorium możliwość wykonania testu SANCO jeśli:
  • u ciężarnej występuje aneuploidia, translokacja, delecja lub mikroduplikaca chromosomowa, także w formie mozaicyzmu
  • w ciągu ostatnich 12 miesięcy ciężarna została poddana transfuzji krwi
   • ciężarnej podano komórki macierzyste lub limfocyty partnera

    • ciężarna jest po przeszczepie narządu/szpiku

     • lekarz stwierdził, że ciąża była pierwotnie bliźniacza (zespół zanikającego bliźniaka)

     • ciężarna choruje na chorobę autoimmunologiczną lub inną chorobę krwi

      • badanie typu NIPT w poprzedniej ciąży nie powiodło się

 

 

Aby zapewnić większy komfort pacjentkom, w przypadku otrzymania wyniku „nieprawidłowego”, stwierdzającego wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia trisomii płodu, Genomed pokryje koszt inwazyjnego badania prenatalnego (jeśli nie zostanie ono wykonane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego), w tym koszt pobrania: amniopunkcji, biopsji trofoblastu (CSV), kordocentezy oraz koszt badań genetycznych: kariotypu, hybrydyzacji in situ (FISH) lub równoważnego testu, do wysokości 1200 zł. Zwrot kosztów nastąpi jedynie na podstawie oryginału faktury, wystawionej na rzecz Pacjentki przez placówkę wykonującą procedurę lub dokona się przez opłacenie faktury wystawionej bezpośrednio na Genomed SA oraz po dostarczeniu kopii/duplikatu wyniku badania. W uzasadnionych przypadkach Genomed może zapewnić poradnictwo genetyczne oraz wykonanie na własny koszt badania genetycznego) z materiału pobranego inwazyjnie lub w inny sposób wesprzeć proces diagnostyczny.